Grundejerforening

Der skal oprettes en grundejerforening for Hvidkløverhøjen med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanens område. Denne grundejerforening kan seneres blive underopdelt.


Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og stier og er pligtig til at tage skøde på disse arealer. Drift og vedligeholdelse omfatter tillige fælles åbne regnvandsanlæg, regnvandssøer og rendestendsbrønde med evt. tilhørende rørledninger.


Grundejerforeningens vedtægter og ændringer skal godkendes af Skanderborg Kommune.


Grundejerforeningen skal oprettes senest når Skanderborg Kommune kræver det.


Grundejerforeningen skal, efter krav fra Skanderborg Kommune, sammenslutte sig med en eller flere bestående eller kommende grundejerforeninger for de områder, der etableres som led i realiseringen af Anebjerg.