Om Hvidkløverhøjen

Hvidkløverhøjen udgør en del af Anebjerg - det store byudviklings- og skovrejsningsområde mellem Skanderborg (Højvangen), Stilling-Gram og Fruering i den øst for Skanderborg by.


Hvidkløverhøjen vil komme til at hænge sammen med de nyligt etablerede boligområder Blishønedalen og Agerhønebakken via stisystemer til både Skanderborg og Stilling.

Anebjerg bliver etableret som en social og miljømæssig bæredygtig bydel, der på nænsom vis bliver passet ind i områdets smukke og kuperede landskab.


Virringvej adskiller Hvidkløverhøjen fra den eksisterende bebyggelse i Gram mod nord. Under Virringvej er der derfor etableret tunnel med sti, der er koblet på det eksisterende stisystem langs Virringvej.


Området støder mod vest op til Anebjerggårdsvej med vejadgang til boligområdet Blishønedalen på den anden side af vejen ligeledes med stisystem, der er koblet på det eksisterende stisystem i Anebjerg.


Mod sydøst, syd og vest er der udpeget et skovrejsningsområde, hvor der blandt andet er etableret natursti med adgang til de omkringliggende naturarealer og eksisterende naturstier.


Det nye boligområde bliver varieret og oplevelsesrigt med god kontakt til landskab, der motiverer med rekreative udfoldelsesmuligheder i Anebjerg Skov og naturen omkring.


Anebjerg er et godt eksempel på, hvordan ny by kan blive indrettet med integration af landskab, natur og grønne områder.


Da Anebjerg er et forholdsvis stort byvækstområde, har Skanderborg Kommune udarbejdet en rækkefølgeplan for områdets udvikling, der sikrer en hensigtsmæssig udbygning af den offentlige infrastruktur samt skole- og institutionstilbud.

Skov og natur

Geografisk er området ved Anebjerg betegnet som dødislandskab karakteriseret ved flere små bakker og lavninger med småsøer og vandhuller. Området er udpeget af staten som Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Skanderborg Forsyningsvirksomhed indvinder derfor grundvand 50 meter under terræn. I lokalplanen indgår tre udpegninger af § 3-søer, hvoraf de to er omgivet af henholdsvis eng og mosebræmme. Områderne er beskyttede efter Naturbeskyttelsesloven, og den totalfrede stor vandsalamander er registreret i området. I 2007 indgik Skanderborg Kommune og den daværende Skov- og Naturstyrelse en skovrejsningsaftale om Anebjerg Skov. I følge denne aftale opkøber Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune med bidrag fra Skanderborg Forsyningsselskab løbende landbrugsarealer i området til skovrejsning. Ifølge skovrejsningsplanen bliver Anebjerg Skov på i alt ca. 325 ha. De første etaper af Anebjerg Skov blev beplantet og indviet i 2009 og sidenhen er omtrent halvdelen af området blevet skovrejst.